De leerlingenraad

Vanaf 2015 -2016 heeft OBS Koolhoven een leerlingenraad.

Leerlingenraad 2018-2019

5A        Joep
5B        Floris
5C        Jelte
5D        Liz
6A        Sami
6B        Tim
6C        Salim
6D        Indy
7A        Catelijne
7B        Floortje
7C        Luc
7D        Sanne
8A        Yenthe
8B        Jim
8C        Marilou
8D        Minke

Leerkrachten: Juf Rebecca en Juf Anne

Waarom een leerlingenraad?

We willen…

- dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
- de leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen
- betrokkenheid met school bevorderen
- verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
- de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
- de leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
- actief burgerschap bevorderen
- de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen

Rol van de leerlingen van de leerlingenraad:

- Stem hebben
- Leren deelnemen in een organisatie
- Willen meedenken/ iets betekenen voor OBS Koolhoven
- Signalen durven afgeven
- Serieus kunnen omgaan met onderwerpen
- Navraag durven doen bij anderen
- Zo goed mogelijk kijken naar wat er gebeurt in de school
- Afspraken controleren
- Hulp/informatie zoeken
- Eigen mening vormen/geven

Organisatie:

- In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
- De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen; een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
- Voordat de verkiezingen plaatsvinden, geven de leerkrachten uitleg over de bedoeling van de leerlingenraad.
- In elke groep wordt er 1 leerling gekozen. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad.
- Laten kiezen uit leerlingen die willen en kunnen deelnemen aan een leerlingenraad.
- De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulant/secretaris.
- Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg met leerkracht/intern begeleider mogen besteden.
- Leerkrachten zijn als vraagbaak/begeleider/adviseur aanwezig bij de vergaderingen.
- Ongeveer 10 keer per schooljaar onder schooltijd (bij voorkeur in de middaguren) vergaderen met de leerkrachten over actuele zaken die op school spelen.
- Verslaglegging van bijeenkomst gemaakt door notulant.
- Na goedkeuring van leerkrachten worden deze notulen op de website gezet.
- De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
- Ideeënbus inrichten; waarin alle leerlingen van OBS Koolhoven vragen en ideeën mogen posten voor de leerlingenraad.
- De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
- De leerlingenraad hangt een ideeënbusje op, de ideeën worden besproken
- De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas
- Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
- Leden komen zelf met ideeën of houden een enquête
- Het team van leerkrachten kan bespreekpunten inbrengen
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
- Adviseren bij allerhande festiviteiten (eventmanager Susan)
- Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
- Advies bij de organisatie van het schoolreisje
- Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, MR of het team

Voorstellen van de leerlingenraad worden altijd eerst door een leerkracht/intern begeleider of directeur beoordeeld op haalbaarheid (tijd, geld, doel)

Hoe is het kiesreglement?
- Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden
- Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 1 leerling verkozen die       gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad
- Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

Een uur onder schooltijd in een klaslokaal, kantoor of koffiekamer
- In het begin van het schooljaar wordt een planning gemaakt op de middaguren

Wie zit er in de leerlingenraad?

Voorzitter;

- Leidt de vergadering (beurten geven om te praten)
- Zorgen dat iedereen zich aan de gespreksregels houdt
- Samen met de leerkracht/intern begeleider een agenda maken voor de volgende vergadering

Secretaris/notulant;
- Zorgt voor de post
- Maakt een notulen van de vergadering en stuurt deze naar de leerkracht/intern begeleider

Leden;
- Praten mee en doen voorstellen
- Overleggen met de eigen groep

Leerkrachten;
- Plant de vergaderingen met de leden
- Maakt samen met de voorzitter de agenda
- Kijkt de notulen na en stuurt ze na goedkeuring naar alle leden en zet ze op de website
- Zorgt voor vergaderruimte
- Neemt punten vanuit de vergadering mee naar team van leerkrachten, oudervereniging of MR

Documenten van de leerlingenraad (LLR)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl